Honda Marine Cup 2024

 

Deelname:
• U dient in bezit te zijn van een geldige vergunning/ Vispas 
• Heeft u geen vergunning dan kunnen wij voor u een dag vergunning verzorgen (informeer bij de organisatie)

Datum en tijdstip wedstrijd
• De wedstrijd wordt gehouden op Zaterdag 14 September
• Locatie GOOIMEER, Gooimeerdijk-West 1359HB Almere Flevoland NL

• 6:00 uur worden de boten getrailerd
• 8:30 uur Start wedstrijd - 15:00 uur Einde wedstrijd
• 16:00 uur ontvangst diner en de prijsuitreiking

• Locatie prijsuitreiking, Gooise Schipper Sluiskade 11, 1353 BT Almere

 

 

Catch Picture Release:
• Elke deelnemer dient de vissen zelf te vangen.
• De deelnemer de vis te fotograferen op de door de organisatie verstrekte meetplank.
• Na het fotograferen dient de vis direct en levend te worden teruggezet.

 • Deelnemer(s) stemt of stemmen er mee in dat het gemaakte beeldmateriaal door de organisatie gebruikt kan worden voor publicaties. (in het kader van AVG-toestemming)

 

Meetplank:
• Ieder team ontvangt bij het inchecken een originele HMC meetplank.
• U dient verplicht gebruik te maken van deze door de organisatie verstrekte meetplank.

 

Disciplines:
• Maximaal 2 hengels per deelnemer opgetuigd, conform de wettelijke richtlijnen van Sportvisserij Nederland.

    (meerdere hengels aan boord is natuurlijk toegestaan mits ze niet voorzien zijn van haken!)
• Er wordt uitsluitend met kunstaas gevist tijdens de wedstrijd.
• Elk team dient minimaal 1 schepnet bij zich te hebben.
• Het vissen met dode, levende of delen van aasvissen of andere vormen van live-bait zijn niet toegestaan tijdens de wedstrijd.

 • Trollen/slepend vissen is tijdens de wedstrijd niet toegestaan.

 

Punten telling:

 • Alle punten worden per team geteld.
 • Elk team ontvangt een teamscore-app.
 • Er zal worden gevist op: baars, snoekbaars en snoek.
 • Elke centimeter gemeten vis telt voor 1 punt.
 • Elk team meet zijn eigen vis. Afgerond op 0,5 cm
 • Als voorbeeld. 22,3 cm wordt 22,5 cm. wanneer u 22,6cm of hoger meet, wordt dit 23cm.
 • De drie grootste vissen per soort tellen mee voor de eindscore. Dus in totaal 9 vissen. De volgorde van belangrijkheid van vis is 3 grootste snoeken, 3 grootste snoekbaarzen, 3 grootste baarzen.
 • De 3 grootste Snoeken, de 3 grootste Snoekbaarzen en de 3 grootste Baarzen tellen mee voor het klassement. Zodra de lijnen zijn voltooid, ontvang je nog eens 1000 bonuspunten in de ranglijst.
 • Als een vis kleiner wordt gevangen dan de minimum maat, hoeft u die niet in te sturen.
 • Vissen gevangen onder de minimummaat tellen niet.
 • Snoekbaars: minimale grootte: 42 cm
 • Snoek: minimale grootte: 45 cm
 • Baars: minimale grootte: 22 cm
 • Er zijn prijzen voor de grootste gevangen vis (baars, snoekbaars en snoek)
 • De minimale grootte van elke vis wordt op de meetplank weergegeven.
 • Om exact 15:00 uur sluit de scoring app je dient dus niet exact om 15:00 uur binnen te zijn.

Wedstrijd gedragingen:
• Elk Team bestaat uit 2 deelnemers.
• Voor aanvang van de wedstrijd meldt ieder team zich bij de organisatie voor het officieel inchecken.
• Het is tijdens de wedstrijd verboden zich buiten het aangegeven parcours te begeven. 
• Tijdens de wedstrijd is de minimale afstand tussen de teams 50 meter.
• Er wordt uitsluitend gevist in het aangegeven parcours. 
• Bij slechte weersvoorspellingen bepaalt de organisatie desnoods ter plekke een alternatief programma (verschuiven wedstrijddag), etc.
• De organisatie kan voor of tijdens de wedstrijddag besluiten eerder te stoppen. De organisatie bepaalt dan of deze vistijd wordt ingehaald of niet. (In geval van nood en of veiligheid)
• De deelnemers zijn verplicht om tijdens de wedstrijd de zwarte Honda Marine cap te dragen. Dit om zich te onderscheiden van andere vissers die niet aan het evenement deelnemen.

 

Gedragingen, verboden en verplichtingen:

 • De maximumsnelheid op het parcours Gooimeer vaargeul maximumsnelheid 20 km/u en daarbuiten max. 9 km/u
 • Op het parcours mag niet geankerd worden.
 • Het is verboden te vissen, binnen de met boeien aangegeven vaargeul.
 • Het is verboden tijdens de wedstrijd van de boot te stappen.
 • Het is verboden om tijdens de wedstrijd als deelnemer van team te wisselen.
 • Het is verboden om tijdens de wedstrijd vissen te doden en/of mee te nemen.
 • Het is verboden om zowel voor als tijdens de wedstrijd lokvoer te gebruiken (voeren) om de vis te lokken.
 • Het is verboden om door derden lokvoer te laten gebruiken (voeren) om de vis te lokken naar stekken t.b.v. deelnemers.
 • Het is verboden om voor & tijdens de wedstrijd vissen te bewaren middels bewaarzakken en/of leefnetten.
 • Het is verboden om tijdens de wedstrijd gebruik te maken van lip grippers.
 • Het is verboden om tijdens de wedstrijd afval in het water te deponeren.
 • Per team moet minimaal één kniptang en deugdelijk onthaak gereedschap aanwezig zijn.
 • Het is verboden om tijdens de wedstrijd vis aan te nemen van derden
 • De deelnemer mag op geen enkele wijze hulp van derden gebruiken behalve van zijn teammaat en/of een referee.

 

Veiligheid
• U dient in het bezit te zijn van het telefoonnummer hoofd organisatie. 06-54272345
• Voor u eigen en iemand anders zijn veiligheid is gebruik van drugs of alcohol tijdens of voorafgaand aan de wedstrijd niet toegestaan.

 

Controle:
• De organisatie heeft verschillende referees aangesteld welke zich over het gehele parcours verspreiden.
• De referees zijn te herkennen aan de vel gekleurde veiligheidsvesten. 
• De organisatie houdt zich het recht om op verplichte zaken en regels te controleren.

 

Aansprakelijkheid:
• Deelname aan de Honda Marine Cup geschiedt geheel op basis van volledig eigen risico.
• U dient zich te allen tijde aan alle wettelijke regelgeving te houden. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de wedstrijd.
• U dient zich eventueel zelf te verzekeren voor verlies, diefstal, beschadiging van eigendommen, ongelukken, etc. 

 

Reclamaties:
• Reclamaties kunnen slechts worden gegeven tot 1uur na afloop van de wedstrijddag.

• Alle reclamaties die later dan 1 uur na afloop van de wedstrijddag worden ingediend, vervallen en worden niet in behandeling genomen.


Medische hulp:
• U dient zich te verzekeren voor ziekte, medische hulp en ongevallen.
• Bij ongelukken en ziekte dient u zichzelf te melden bij een (lokale) arts.
• Bij nood belt u het internationale noodnummer: 112
• Voor kleine kwetsuren kunt u zich te allen tijde melden bij de organisatie.

 

Diskwalificatie:
• Bij niet naleven en/of opvolgen van de gestelde reglementen volgt automatisch diskwalificatie.
• Indien gevangen vis komt te overlijden, door aanwijsbare redenen van onzorgvuldig handelen door de deelnemers, volgt automatisch diskwalificatie.
• Deelnemers die te laat arriveren voor aanvang wedstrijd, worden gediskwalificeerd.
• Bij het uitvallen van één deelnemer van het team tijdens de wedstrijddag volgt diskwalificatie (ziekte, etc) (met uitzondering anders besloten door hoofd organisatie)
• Bij moedwillig en onzorgvuldig handelend optreden bij de gevangen vissen volgt automatisch gehele diskwalificatie.
• Bij wangedrag als vechtpartijen, hinderlijke dronkenschap, vernielingen, etc. volgt automatisch gehele diskwalificatie en uitsluiting van verdere deelname.
• Als deelnemende teams binnen een straal van 50 meter bij elkaar komen worden beide teams verplicht te verplaatsen naar een andere stek wordt hier geen gehoor aan gegeven volgt diskwalificatie. 
• Bij het vissen met dode, levende of delen van aasvissen of andere vormen van live-bait volgt automatisch gehele diskwalificatie.
• Bij het voeren van alle soorten vissenlok middelen voor of tijdens de wedstrijd volgt automatisch gehele diskwalificatie.
• Bij het vissen buiten het opgedragen parcours vervallen alle scores, vist u een tweede keer buiten het opgegeven parcours volgt automatisch gehele diskwalificatie.
• Diskwalificatie van deelnemers en/of koppels wordt uitsluitend bepaald door de organisatie.
• Indien u de reglementen denkt te moeten overtreden dient u te allen tijde de organisatie (mondeling c.q. telefonisch) op de hoogte te stellen, ter voorkomen van diskwalificatie.
• Er mag alleen worden afgeweken van de reglementen in samenspraak en/of in bijzijn van de organisatie.

 

Richtlijnen t.a.v. vergunningverlener Sportvisserij MidWest Nederland.:
• Het wedstrijdparcours dient na afloop schoon te worden achtergelaten.
• Zorgvuldig omgaan met de gevangen vis. Catch and Release
• De organisatie waakt over overlast door derden.
• Aanwijzingen gegeven door de organisatie dienen onverwijld te worden opgevolgd.
• Aan het wedstrijdparcours mag geen afval worden achtergelaten.
• Het is verboden schade toe te brengen aan of rond het wedstrijdparcours.
• Bij niet naleven van bovengenoemde punten zal de deelnemer(s) worden uitgesloten van verdere deelname en de evt schade worden verhaald.
• Het officiële document (vergunning) met alle gedragingen en bepalingen ligt ter inzage bij de organisatie. 


Voor akkoord voorwaarden:
• De deelnemer dient akkoord te gaan met al het gestelde in deze reglementen.

• Bij annulering tot de 14de kalenderdag voor de wedstrijd crediteren wij het volledige inschrijfgeld minus €7,50 administratiekosten.

• Bij annulering na de 14de kalenderdag voor de wedstrijd is er geen restitutie van het inschrijfgeld meer mogelijk.

• Indien niet akkoord volgt uitsluitsel van deelname aan de Honda Marine Cup.
• Deelnemers die moedwillig handelen in strijd met de reglementen en/of frauderen c.q. vals spelen worden uitgesloten voor alle (toekomstige) wedstrijden van de Honda Marine Cup.

 

Bij deelname gaat u automatisch akkoord met alle gegeven regels, ticketvoorwaarden, voorwaarden en reglementen.


Voor vragen/ opmerkingen aangaande reglementen. Neem contact op met de organisatie: 
Zie contact pagina


Nood:

Deze reglementen zijn onderhevig aan evt. wijzigingen en/of aanpassingen. De laatste (up to date) informatie wordt gegeven op de wedstrijddag indien deze afwijken van al het boven gestelde.